สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาชุมชน

พื้นที่ใหม่ของเรา

"ความมั่นคงด้านอาหารเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนด้านความเป็นอยู่ทีดี เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและถือเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนสืบไปต่อรุ่นลูกหลานต่อไป"


การสร้างบ้านที่เหมาะสมเป็นพันธกิจกว่า 18 ปี ที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยได้ดำเนินงานเพื่อคนยากไร้ในประเทศไทยให้มีบ้านที่แข็งแรงและถูกสุขภาวะต่อครอบครัว เราได้ทำงานร่วมกับอาสาสมัครทั้งจากทั่วโลก ทั้งอาสาสมัครคนไทยและต่างชาติได้เข้ามาร่วมสร้างบ้านกว่า 11,500 หลังคาเรือน หรือกว่า 46,000 คนได้รับผลประโยชน์ในการมีปัจจัยขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกนำไปสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการกินอยู่ หลากหลายคนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมากมาย โดยเฉพาะในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ยังเป็นพื้นที่ยังขาดแคลนทั้งบ้านและทักษะวิชาชีพ เนื่องจากมีชาวบ้านที่อยู่อาศัยใน 5 ชุมชนรวมกว่า 1000 คนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการรับจ้างตัดอ้อย ที่เกินเงินค่าจ้างไม่ถึง 300 บาทต่อวัน โดยมีระยะเวลา 6 เดือน หากพอหลังจากนั้นจะไม่มีงานให้ทำ เนื่องจากพื้นที่ในอำเภอบ่อพลอยจะมีดินที่แห้งจัด และมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน น้ำปะปายังเข้าไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านในอำเภอบ่อพลอยยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องของการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐาน และการหารายได้เสริม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตที่ดีให้กับชุมชนอำเภอบ่อพลอย สิ่งที่สามารถสนับสนุนได้ มีดังนี้

การพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนเพื่อชุมชน หมู่บ้านสามยอด อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอบ่อพลอย มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้านได้แก่

- หมู่บ้านสามยอด
- หมู่บ้านเขาแดง
- หมู่บ้านหนองแข
- หมู่บ้านหนองบัว
- หมู่บ้านหนองพุทธพระ
- หมู่บ้านสามยอด 2

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ในอำเภอบ่อพลอยของจังหวักกาญจนบุรีร เป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ประชากรในอำเภอบ่อพลอย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง เกินครึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน และมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะรับจ้างชั่วคราว รายได้เฉลี่ยโดยส่วนใหญ่จะได้รับคือ 150 บาท ต่อวัน หรือเฉลี่ยรายเดือนจะได้อยู่ที่ประมาณ 23,250 บาท (สำหรับระยะเวลา 5 เดือน) และจะทำงานประมาณ 5 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะกับการเก็บผลผลิต อย่างไรก็ตามหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านในอำเภอบ่อพลอยจะต้องออกไปหางานทำในจังหวัดอื่น เนื่องจาก ไม่มีงานที่สามารถจะทำได้ในพื้นที่หรือในชุมชน เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือหนี้นอกระบบ หรือต้องไปประกอบอาชีพเช่นเก็บขยะ หรือรับจ้างเพื่อให้ได้รายได้เล็กๆ น้อย ๆ

ขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการดำรงชีวิต รายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำเดือน สิ่งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อเด็กในชุมชนที่ยังคงอยู่ในรุ่นต่อไป

การพัฒนาชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความเป็นอยู่ทีดีขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยขั้นพื้นฐาน คือการมีบ้านที่ปลอดภัยและแข็งแรง ปัจจัยถัดมาคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือการมีรายได้ที่เพียงพอต่อครอบครัว และการเพิ่มทักษะวิชาชีพเพื่อให้ได้มีรายได้เสริมหรือเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้อื่นให้กับชุมชนได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือการช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น และความจำเป็นของชุมชน ซึ่งมีดังต่อไปนี้

สิ่งที่ต้องการ

- สร้างบ้านที่เหมาะสม ราคาในการสร้าง
- เครื่องเล่นเด็กในสนามเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด
- ห้องน้ำเด็กนักเรียนชายและหญิง 8 ห้อง (ชาย 4 หญิง 4) ในโรงเรียนบ้านสามยอด
- แปลงเพาะเห็ดสำหรับอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสามยอด
- แปลงเพาะพันธุ์การเกษตรในโรงเรียนบ้านสามยอด
- ปรับปรุงแปลงนาข้าวในโรงเรียนบ้านสามยอด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความยั่งยืนในชุมชน และเพื่ออนาคตของเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับเรา

คลิ๊ก อ่านที่มาโครงการพัฒนาชุมชน และความสำเร็จที่ผ่านมา
< ย้อนกลับ